Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü

Program Çıktıları

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAM ÇIKTILARI

1. Temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetir.

2. Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini bütüncü yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılar.

3. Ulusal ve uluslararası düzeyde hemşirenin tanımını, rol ve sorumluluklarını, mesleki uygulamalarına temel oluşturan kavram, kuram ve modelleri, mesleki gelişmeleri bilir.

4. Hemşireliğin etik boyutunu, yasal mevzuatlarını bilir.

5. Birey ve meslek üyesi olmanın gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir

6. Etkili iletişim becerilerini kullanır. Sağlıklı ve hasta bireye bütüncül yaklaşır.

7. Bilimsel bir makaleyi okuyup anlama ve kullanabilme becerisine sahiptir.

8. Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanır. Girişimcidir. Mesleki alandaki teknolojik gelişmeleri takip etme ve uygulamaya aktarma becerisine sahiptir.

9. Hemşirelik uygulamalarında ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuatı dikkate alır.

10. Hemşirelik uygulamalarında bilimsel ilke ve yöntemleri kullanır.

11. Hemşirelik uygulamalarında, mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranır.

12. Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir.

13. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma ve projelerde yer alır.

14. Toplumsal ve sosyal etkinliklerde yer alır

15. Profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.

16. Profesyonel gelişime katkıda bulunacak etkinliklerde yer alır.

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAM ÇIKTILARI

1. Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini hümanistik bir bakış açısı ve bütüncül bir yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılar.

2. Hemşirelik uygulamalarının temelini oluşturan kavram, kuram ve modelleri kavrayıp kullanır.

3. Hemşirelik uygulamalarında kanıta dayalı hemşirelik bakımından yararlanır.

4. Uzmanlık alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı güncel bilgileri edinir.

5. Bakım, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanabilir.

6. Etkili iletişim becerilerini kullanabilir.

7. Hemşirelik alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir bakış açısı ile değerlendirir.

8. Hemşirelik uygulamalarında mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranır.

9. Hemşirelik mesleğinin sorunlarını belirleyebilir ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri üretebilir.

10. Ulusal ve uluslararası düzeyde literatüre ulaşabilir.